• Deutsch
  • English

UZGODNIENIA POMIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI

W związku z faktem współadministrowania danymi pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej EXTREGO informujemy Państwa, iż:

  1. Każdy z Współadministratorów jest zobowiązany do samodzielnego:

a) wypełniania obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO w zakresie, w jakim zbiera bądź pozyskuje poszczególne kategorie danych osobowych, bez względu na cel oraz sposób ich dalszego przetwarzania;

b) uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych, od osób, których te dane dotyczą;

c) nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych swoim pracownikom,

d) stałego monitorowania i uzupełniania danych w rejestrach wskazanych w ust. 1,

e) zawierania umów z Procesorami przetwarzającymi dane w imieniu i na zlecenie danego Współadministratora i wydawania bieżących instrukcji Procesorom.

  1. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające
    z Rozporządzenia RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie właściwemu Współadministratorowi.
  2. Współadministratorzy postanowili, iż każdorazowy Inspektor Danych Osobowych wyznaczony przez EXTREGO Sp. z o.o. stanowił będzie – we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych punkt kontaktowy dla:

a) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa art. 39 ust. 1 lit. e) RODO,
b) osób, których dane osobowe są przetwarzane przez któregokolwiek ze Współadministratorów.Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem pod adresem e-mail: rodo@extrego.com lub adresem: Świlcza 146E, 36-072 Świlcza.

  1. Współadministratorzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za:

a) realizację podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 5 Rozporządzenia RODO;

b) przygotowanie wzorców środków technicznych i organizacyjnych wchodzących  w skład Polityki Ochrony Danych Osobowych;

c) dokonywanie okresowych przeglądów środków, o których mowa pkt b) powyżej i ich uaktualnianie;

d) uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych pozwalających na domyślną ochronę danych osobowych zgodnie z art. 25 Rozporządzenia RODO;

e) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zgodnie z art. 33 RODO; zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 34 Rozporządzenia RODO;

f) dokonywanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia RODO;

g) przeprowadzanie konsultacji z organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w pkt e) powyżej, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, zgodnie z art. 36 Rozporządzenia RODO.

  1. W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, każdy ze Współadministatorów zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, zawiadomić osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.