• Deutsch
  • English

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW OD KTÓRYCH DANE POZYSKANO BEZPOŚREDNIO

Na podstawie art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z zawartą umową informujemy, że

1. Administratorem danych osobowych jest spółka z grupy EXTREGO. Spółki grupy EXTREGO to

a) EXTREGO Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza, KRS: 0001001810, REGON: 380202918, NIP: 8133781093),

b) Extrego Express Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza , KRS: 0000801724, NIP: 5170401462, REGON: 384252735).

Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami znajduje się pod adresem:https://www.extrego.com/uzgodnienie-pomiedzywspoladministratorami. Dane kontaktowe Współadministratorów: e-mail: contact@extrego.com.

2. Informujemy, że EXTREGO Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych – Pana Łukasza Ważnego. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres mailowy rodo@extrego.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza).

3. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy,
z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez formularz kontaktowy zamieszczony https://www.extrego.com/kontakt , wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: rodo@extrego.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratorów (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza).

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO,

b) rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.

5. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt i przesłanie oferty.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych, na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

7. Odbiorcą danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów, a w szczególności: hostingodawca serwerów i poczty elektronicznej, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa oraz zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo – księgowe, podmiot dostarczający oprogramowanie do zarządzania transportem TMS oraz podmioty świadczące usługi wspomagające wykonywanie usług spedycyjnych i transportowych.

8. Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych,

b) do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

d) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Z przysługujących Ci praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) możesz skorzystać poprzez kontakt z każdym z Współadministratorów lub zgłaszając żądanie za pośrednictwem ustanowionego przez Współadministratorów punktu kontaktowego wskazanego w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

9. W określonych przypadkach (tj. w przypadku wykonywania zlecenia transportowego na rzecz kontrahenta/odbiorcy ładunku/ nadawcy ładunku mającego swoją siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Ukrainy, Turcji, Serbii, Maroko, Bośni i Hercegowiny lub Macedonii Północnej) dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szwajcaria zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2000\518\WE oraz Wielka Brytania zgodnie z decyzjami Komisji europejskiej o sygnaturze C(2021) 4800 final oraz C(2021) 4801 final zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych. Z uwagi na fakt, iż przepisy prawne obowiązujące w Turcji, Serbii, Maroko, Bośni i Hercegowinie, Macedonii Północnej oraz na Ukrainie nie gwarantują zabezpieczenia danych osobowych na równi z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, Administrator celem zabezpieczenia transferowanych danych stosuje standardowe klauzule umowne. W wszystkich ww. wypadkach dane będą transferowane na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) lub art. 49 ust. 1 lit. b) lub c) RODO. Kopię zastosowanych przez Administratora standardowych klauzul umownych można uzyskać w siedzibie Administratora. Poza ww. wyjątkami dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRACHENTÓW OD KTÓRYCH DANE POZYSKANO BEZPOŚREDNIO I KTÓRYCH DANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO SZWAJCARII LUB WIELKIEJ BRYTANII

Na podstawie art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z zawartą umową informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest spółka z grupy EXTREGO. Spółki grupy EXTREGO to

a) EXTREGO Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza, KRS: 0001001810, REGON: 380202918, NIP: 8133781093),

b) Extrego Express Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza , KRS: 0000801724, NIP: 5170401462, REGON: 384252735).

Dane kontaktowe Współadministratorów: e-mail: contact@extrego.com.

2. Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami znajduje się pod adresem:https://www.extrego.com/uzgodnienie-pomiedzywspoladministratorami Informujemy, że EXTREGO Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych – Pana Łukasza Ważnego. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres mailowy rodo@extrego.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza).

3. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy,  z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez formularz kontaktowy zamieszczony https://www.extrego.com/kontakt , wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: rodo@extrego.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratorów (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza).

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO,

b) rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.

5. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt i przesłanie oferty.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

7. Odbiorcą danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów, a w szczególności hostingodawca serwerów i poczty elektronicznej, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa oraz zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo – księgowe, podmiot dostarczający oprogramowanie do zarządzania transportem TMS oraz podmioty świadczące usługi wspomagające wykonywanie usług spedycyjnych i transportowych.

8. Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych,

b) do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

d) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Z przysługujących Ci praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) możesz skorzystać poprzez kontakt z każdym ze Współadministratorów lub zgłaszając żądanie za pośrednictwem ustanowionego przez Współadministratorów punktu kontaktowego wskazanego w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego tj.: Szwajcarii (decyzja Komisji Europejskiej nr 2000\518\WE) oraz Wielkiej Brytanii (decyzje Komisji Europejskiej o sygnaturze C(2021)4800 final oraz C(2021) 4801 final) zapewniają odpowiedni stopień ochrony Pana/Pani danych.

11. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w wyżej wymienionym państwie trzecim jest nadawca, odbiorca przesyłki lub przewoźnik wykonujący zlecenie transportowe.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRACHENTÓW OD KTÓRYCH DANE POZYSKANO BEZPOŚREDNIO I KTÓRYCH DANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO ROSJI, MACEDONII PÓŁNOCNEJ, UKRAINY, TURCJI, SERBII, MAROKO LUB BOŚNI I HERCEGOWINY

 

Na podstawie art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z zawartą umową informujemy, że

1. Administratorem danych osobowych jest spółka z grupy EXTREGO. Spółki grupy EXTREGO to

a) EXTREGO Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza, KRS: 0001001810, REGON: 380202918, NIP: 8133781093),

b) Extrego Express Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza , KRS: 0000801724, NIP: 5170401462).

Dane kontaktowe Współadministratorów: e-mail: contact@extrego.com.

Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami znajduje się pod adresem:https://www.extrego.com/uzgodnienie-pomiedzywspoladministratorami

2. Informujemy, że EXTREGO Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych – Pana Łukasza Ważnego. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres mailowy rodo@extrego.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza).

3. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez formularz kontaktowy zamieszczony https://www.extrego.com/kontakt , wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: rodo@extrego.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratorów (Świlcza 146E, 36-072 Świlcza).

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO,

b) rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.

5. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia. Podanie innych danych jest dobrowolne,  ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt i przesłanie oferty.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

7. Odbiorcą danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów, a w szczególności hostingodawca serwerów i poczty elektronicznej, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa oraz zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo – księgowe, podmiot dostarczający oprogramowanie do zarządzania transportem TMS oraz podmioty świadczące usługi wspomagające wykonywanie usług spedycyjnych i transportowych.

8. Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych,

b) do przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

d) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Z przysługujących Ci praw (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) możesz skorzystać poprzez kontakt z każdym ze Współadministratorów lub zgłaszając żądanie za pośrednictwem ustanowionego przez Współadministratorów punktu kontaktowego wskazanego w pkt. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane do Rosji, Ukrainy, Turcji, Serbii, Macedonii Północnej, Maroko lub Bośni i Hercegowiny tj. do Państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony Pana/Pani danych w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W wszystkich ww. wypadkach każdy ze Współadministratorów będzie dokładał staranności, aby dane były transferowane na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) (tj. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych w zakresie ochrony danych osobowych) lub art. 49 ust. 1 lit. b) lub c) RODO. Kopię zastosowanych przez każdego z Współadministratorów standardowych klauzul umownych można uzyskać w siedzibie Współadministratora.

11. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w wyżej wymienionym państwie trzecim jest nadawca, odbiorca przesyłki lub przewoźnik wykonujący zlecenie transportowe.